Salgs- og leveringsbetingelser (erhverv)

for Vordingborg Køkkenet A/S webhandel 

Aftaleindgåelse – tilbud og ordrebekræftelse
Alle aftaler der indgås via online-shoppen på hjemmesiden https://shop.vordingborg.com/ (herefter Webshoppen) mellem Vordingborg Køkkenet A/S og en ikke-forbruger-kunde/erhvervskunde sker på disse salgs- og leveringsbetingelser (herefter Handelsvilkår), som skal accepteres for at kunne gennemføre en bestilling.

Bemærk, for kunder, der er forbruger i købelovens forstand, finder Vordingborg Køkkenet A/S’ vilkår for forbrugere anvendelse, og ikke disse Handelsvilkår.

Kunden kan alene påberåbe sig indholdet i individuelle aftaler og ordrebekræftelser og de oplysninger der er givet i forbindelse med bestillingen, herunder de priser kunden accepterer under bestillingsproceduren. Oplysninger givet i brochurer, på hjemmesiden, i prislister, annoncer, andre tilbud m.v. er uden relevans for bedømmelsen af leverancen.

Kundens afgivelse af bestilling på Webshoppen betragtes som et tilbud overfor Vordingborg Køkkenet A/S, som er bindende i 14 dage. Vordingborg Køkkenet A/S accepterer bestillingen ved at fremsende skriftlig ordrebekræftelse til Kunden.

Kunden er forpligtet til at kontrollere en fremsendte ordrebekræftelse, og accepterer, at levering vil ske på baggrund af det i ordrebekræftelsen anførte. Eventuelle indsigelser mod indholdet af en ordrebekræftelse skal fremsættes indenfor 2 dage. I andet fald anses indsigelsen som for sen fremsat.

Uanset en bindende aftale er indgået, kan Vordingborg Køkkenet A/S uden at pådrage sig ansvar annullere aftalen helt eller delvist indtil leveringstidspunktet.


Afgivelse af kvittering på bestillinger
Når der er afgivet en ordre via Webshoppen, vil der automatisk blive fremsendt en e-mail med en kvittering for de bestilte produkter samt disse Handelsvilkår. Den fremsendte kvittering er ikke en ordrebekræftelse men alene kvittering for modtagelse af bestillingen. Der vil efterfølgende blive fremsendt en ordrebekræftelse til den ved bestillingen angivne e-mailadresse, forudsat Vordingborg Køkkenet A/S accepterer ordren. 


Priser
Alle prisangivelser for varer i Webshoppen er angivet i DKK inklusive 25 % moms. Den endelige pris inkl. fragt, gebyrer mv., som Kunden skal betale, oplyses inden betaling / bindende bestilling afgives.

Der tages forbehold for prisændringer, korrekturfejl, forkert oplyste priser samt andre forhold, der kan medføre oplysninger af forkerte priser. 

Betaling
Betaling for købte vare skal ske online ved brug af Dankort, Visa/Dankort, MasterCard, Visa eller MobilePay.

Betalingsoplysninger skal indtastes ved ordreafgivelse, og Vordingborg Køkkenet A/S hæver beløbet ved afsendelsen af varerne. 

Vordingborg Køkkenet A/S kan kræve, at levering og/eller produktion af varer skal ske mod hel eller delvis forudbetaling.

Ved forsinket betaling er Vordingborg Køkkenet A/S berettiget til morarente beregnet med 1,5 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen.

Ved Kundens betalingsmisligholdelse er Vordingborg Køkkenet A/S endvidere berettiget til at tilbageholde yderligere leverancer eller dele heraf til Kunden, uden at pådrage sig ansvar, uanset om leverancen skal ske ifølge den misligholdte aftale eller anden særskilt aftale. Vordingborg Køkkenet A/S er endvidere berettiget til at hæve den misligholdte aftale uanset levering har fundet sted, hvorved Købelovens § 28, stk. 2 udtrykkeligt er fraveget. 

Ejendomsforbehold
Leverancen er solgt med EJENDOMSFORBEHOLD og er Vordingborg Køkkenet A/S’s ejendom, indtil Kunden har betalt hele købesummen med tillæg af renter og omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som måtte være afholdt af Vordingborg Køkkenet A/S på Kundens vegne. 


Levering og leveringstid
Vordingborg Køkkenet A/S ekspederer indgåede ordre hurtigst muligt. Leveringstider oplyst i Webshoppen er alene vejledende. Det estimerede leveringstidspunkt oplyses i ordrebekræftelsen. Umiddelbart før det estimerede leveringstidspunkt, oplyses det endelige leveringstidspunkt på e-mail. Kunden skal være til stede eller repræsenteret på leveringsstedet på det oplyste leveringstidspunktet, sådan at Kunden kan tage mod leveringen og kvittere for modtagelsen. 

Kunden kan særskilt instruere Vordingborg Køkkenet A/S om, at levering må ske uden at Kunden er tilstede. I så fald aflæsses varerne på leveringsstedet på en placering, som fragtmanden finder det hensigtsmæssigt. 
Levering er sket, når varen er leveret på det aftalte leveringssted til kunden, og risikoen for varens hændelige undergang, tyveri samt undergang som følge af opbevaring på leveringsstedet under de forhold leveringsstedet tilbyder, overgår på dette tidspunkt til Kunden. 

Vordingborg Køkkenet A/S har ret til at foretage delleverancer.

Ingen fortrydelses- eller annullationsret
Kunden har ingen fortrydelsesret eller annullationsret på afgivne bestillinger. Bestillinger er dermed bindende for Kunden, når Vordingborg Køkkenet A/S’ accepterer en bestilling indenfor acceptfristen.

Mangler og reklamation
For købet finder købelovens mangelsregler anvendelse med de tilpasninger, der følger af Handelsvilkårene.

Kunden skal opfylde sin almindelige undersøgelsespligt efter dansk rets almindelige regler straks efter levering. Reklamation over for Vordingborg Køkkenet A/S for mangler der blev eller burde blive opdaget ved denne undersøgelse, skal fremsættes i umiddelbar forlængelse af undersøgelsen. I modsat fald vil reklamationen være at afvise som for sent fremsat.

For mangler, som hverken blev eller burde være opdaget i forbindelse med opfyldelse af undersøgelsespligten ved levering, skal reklamation fremsættes overfor Vordingborg Køkkenet A/S inden for rimelig tid efter manglen er opdaget og inden udløb af reklamationsperioden.  

Vordingborg Køkkenet A/S yder 24 måneders reklamationsret (reklamationsperiode) på solgte varer. For varer med begrænset levetid, er reklamationsretten dog begrænset til den levetidsperiode, der er sædvanlig for det pågældende produkt.

Reklamationsretten beregnes i alle tilfælde fra varen er leveret til kunden.

Reklamation kan fremsendes til Vordingborg Køkkenet A/S på adressen:

Vordingborg Køkkenet A/S
Langøvej 7,
4760 Vordingborg
CVR: 15502304

Reklamation kan også fremsendes: 

på e-mail: vk@vordingborg.com

eller indtelefoneres på tlf.: +45 55 37 21 22

Lider salgsgenstanden af en mangel, og er der reklameret rettidigt, kan kunden vælge mellem 1) afhjælpning af manglen, 2) omlevering, 3) et passende afslag eller 4) at hæve købet forudsat manglen ikke er uvæsentlig. Kunden kan dog ikke kræve afhjælpning eller omlevering, hvis dette er umuligt, eller det vil påføre Vordingborg Køkkenet A/S uforholdsmæssige omkostninger. 

Hvor Vordingborg Køkkenet A/S tilbyder at afhjælpe en mangel eller foretage omlevering, kan Kunden endvidere ikke kræve et forholdsmæssigt afslag eller hæve købet.

Kunden afholder omkostningerne ved en returnering af mangelbehæftede varer til Vordingborg Køkkenet A/S. Vordingborg Køkkenet afholder omkostninger til fremsendelse af ny eller udbedret vare. Fremsendelse sker til samme leveringsadresse som originalfremsendelsen.

Egenskaber og fremtrædelsesformer, der skyldes produktets natur, er ikke mangler. Der vil kunne forekomme variationer i farveintensitet og struktur i naturprodukter som sten- og træmaterialer.


Produktansvar
Vordingborg Køkkenet A/S påtager sig produktansvar for skade på person eller ting forvoldt af produkter eller ydelser leveret fra Vordingborg Køkkenet A/S i overensstemmelse med produktansvarslovens regler, forudsat skaden skyldes en defekt ved det leverede produkt og forudsat det leverede produkt er anvendt i overensstemmelse med dets formål og medfølgende instrukser eller forskrifter. Ethvert produktansvar som udviklet i retspraksis er udtrykkeligt fraskrevet.

Produktansvaret omfatter kun skade forvoldt af et leveret produkt eller ydelse, når benyttelsen er sket i Danmark.

Det maksimale krav der kan gøres gældende mod Vordingborg Køkkenet A/S for et produktansvar for tingsskade er maksimere til købsprisen på produktet, der forårsager skaden.


Forsinkelse
Overskrides det estimerede leveringstidspunkt oplyst i ordrebekræftelsen med mere end 6 uger, og medfører forsinkelsen en større ulempe for Kunden, anses forsinkelsen for væsentlig, og Kunden er i sådanne situationer berettiget til at ophæve aftalen ved skriftlig meddelelse til Vordingborg Køkkenet A/S, medmindre forsinkelsen skyldes en force majeure situation.

Omfatter den hæveberettigende forsinkelse kun en del af den samlede leverance, er Kunden alene berettiget til at hæve aftalen for den forsinkede del af leverancen.

Kunden kan ikke udøve andre misligholdelsesbeføjelser i tilfælde af forsinkelse.


Ansvarsbegrænsning
Vordingborg Køkkenet A/S er i intet tilfælde ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder bl.a. men ikke begrænset til, tabt fortjeneste, tabt forretning, afledte krav mod Kunden fra tredjemand m.v.

Vordingborg Køkkenet A/S’s økonomiske ansvar, hvor dette ikke er fraskrevet, er i alle tilfælde begrænset til et beløb svarende til ordreværdien for alle kumulerede krav, for den ordre ansvaret vedrører.


Fordringshavermora
Undlader Kunden at modtage leverancen på leveringsstedet, og er der ikke indgået aftale om, at levering kan ske uden Kunden er til stede, er Vordingborg Køkkenet A/S berettiget til at oplagre og forsikre leverancen for Kundens regning og risiko.

Undlader Kunden at afhente eller modtage leverancen indenfor 10 dage efter leveringstidspunktet, er Vordingborg Køkkenet A/S berettiget til på bedst mulig vis at afsætte leverancen til anden side for Kundens regning. Kunden er herefter pligtig til at betale forskellen mellem den aftalte pris med tillæg af alle påløbne omkostninger i forbindelse med oplagring og den opnåede salgspris. Er varerne ikke afsat til anden side indenfor 30 dage, skal varerne anses for afsat til en værdi af kr. 0,00, og Kunden hæfter dermed for den fulde købspris.


Tvister
Alle tvister der opstår mellem Vordingborg Køkkenet A/S og Kunden er underlagt dansk ret, CISG og lovvalgsregler undtaget. Tvister skal eksklusivt afgøres ved de danske domstole. Retten i Retten i Nykøbing F. er valgt som værneting i første instans. Henvisningsregler til Landsretten og Sø- og Handelsretten skal dog fortsat finde anvendelse.


Kontakt og virksomhedsoplysninger
Vordingborg Køkkenet A/S fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:

Vordingborg Køkkenet A/S Langøvej 7,
4760 Vordingborg
CVR: 15502304


Tlf.: +45 55 37 21 22
E-mail: vk@vordingborg.com
***